Sermon Outline: John Part XLI – Two Ways to Live; 12-12-36